EVOTRIO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İTH. VE İHR.LTD.ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

A) Veri Sorumlusu ve TemsilcisiEvoTRio Bilişim Teknolojileri İTH. ve İHR.LTD.ŞTİ (“EvoTRio”), kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, EvoTRio ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmektedir. Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak EvoTRio tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

B) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiElde edilen kişisel veriler;

· EvoTRio tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası, etkinlik yönetimi, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması veya icrası,

· Kişisel Verileriniz ve fotoğraflarınız EvoTRio tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenecek ve saklanacaktır.
Kişisel verileriniz ve fotoğraflarınız, EvoTRio tarafından reklam, tanıtım da dahil olmak üzere tüm kurumsal aidiyet çalışmalarında kullanılabilecektir.
· İlgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamında çalışan veya çalışan adayı verilerinin işlenmesi ve staj/mesleki eğitim/burs/eğitim programı faaliyetlerinin yürütülmesi,
· İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
· EvoTRio tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişiler için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,

· EvoTRio tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması veya icrası kapsamında kişisel verilerin işlenmesi Amaçlarıyla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin EvoTRio tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.evotrio.com/KVKK web sitesinde yer alan EvoTRio Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

C) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; pay sahiplerimize, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde EvoTRio Evotrio Bilişim Teknolojileri İTH. ve İHR.LTD.ŞTİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.

Ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz EvoTRio tarafından farklı iletişim kanalları ile farklı hukuki veya ticari sebeplere dayanarak, fiziki veya elektronik ortamlarda, size fayda sağlanması, EvoTRio içi gerekliliklerin yerine getirilmesi/faaliyetlerin sürdürülmesi, geliştirilmesi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

D) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Evotrio Bilişim Teknolojileri İTH. ve İHR.LTD.ŞTİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle EvoTRio’a iletmeniz durumunda, EvoTRio talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, EvoTRio tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir.

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verilerinin işlendiği durumlarda buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu istek kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

E) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi


İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla EvoTRio ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacaktır. Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda yapılacak işlemler EvoTRio Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle EvoTRio’a iletebilirsiniz. Başvurunuzu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca EvoTRio’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede EvoTRio’a yapacağınız başvurunuzu iletişim kısmından ulaşabilirsiniz